Thông báo lấy ý kiến cổ đông Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nghị quyết thông qua điều chỉnh phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh. Dự thảo Nghị quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Read More