LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 • Tháng 4/1975, Phân ban Quân quản Giao thông Công chánh Gia Định tiếp quản  Ty Công chánh Gia Định cũ và lập  Khu cầu đường Gia Định, đảm trách nhiệm vụ của Ty Công Chánh cũ.
 • Từ tháng 01/1977, căn cứ quyết định số 11/QĐ-UB/TC ngày 14/01/1977 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Khu cầu đường Gia Định được công nhận và đổi tên thành Công ty Cầu đường Gia Định.
 • Ngày 26/3/1978, Công ty Cầu đường Gia Định đổi tên là Công ty Cầu dường Ngoại thành theo quyết định số 140/QĐ-UB ngày 26/6/1978 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.
 • Ngày 16/3/1981, Công ty Cầu đường Ngoại thành được đổi tên là Xí nghiệp Công trình Giao thông số 2 theo quyết định 139/QĐ-UB  ngày 18/11/1990 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM và quyết định số 271/QĐ-GT ngày 16/3/1981 của Sở Giao thông Vận tải  TP.HCM.
 • Tháng 4/1992, để sắp xếp lại cơ cấu các đơn vị xây dựng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Công chánh, Xí nghiệp Công trình Giao thông số 2 được đánh giá là đơn vị hoạt động có hiệu quả và được nâng cấp thành Công ty Xây dựng Công trình Giao thông Công chánh theo văn bản số  45/TC ngày 27/4/1992.
 • Công ty Xây dựng Công trình Giao thông Công chánh được thành lập theo quyết định số 2018/QĐ-UB ngày 11/8/1992 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.
 • Ngày 26/01/1993 Ủy ban Nhân dân TP.HCM ra quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước với tên gọi là Công ty Công trình Giao thông Công chánh.
 • Năm 2005, thực hiện Quyết định số 85/2005/QĐ-UB ngày 24/05/2005 của UBND TP.HCM về vệc thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con, Công ty trở thành công ty con của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
 • Ngày 21/07/2010, Công ty Công trình Giao thông Công chánh chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên theo Quyết định số 3196/QĐ-UBND của UBND TP.HCM với Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0300475734 đăng ký lần đầu ngày 13/10/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minhcấp với vốn điều lệ là 187.470.000.000 đồng.
 • Trước năm 1992, Công ty là một doanh nghiệp quốc doanh hoạt động theo cơ chế bao cấp, hoạt động sản xuất, thi công theo chỉ tiêu kế hoạch được giao và chủ yếu thi công các công trình trong nội đô của TP.HCM. Sau khi chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, Công ty đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sản suất kinh doanh, chủ động tìm kiếm việc làm, tham gia đấu thầu, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác, năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn hiệu quả và ngày càng phát triển vốn, phát triển quymô sản xuất, nâng cao đời sống CBCNV. Sản lượng doanh thu hàng năm tăng trưởng từ 5% – 10%.
 • Trong lĩnh vực thi công, Công ty đã thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật có giá trị cao, quy mô lớn có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Phạm vi thi công không còn bó hẹp trong nội đô TP. HCM mà mở rộng sang các tỉnh khác, xây dựng và quảng bá thương hiệu có uy tín trong ngành giao thông.
 • Ngày 22/10/2014, Ủy ban Nhân dân TP.HCMban hành Quyết định số 5184/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công Chánh thuộc Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn – TNHH MTV.
 • Ngày 11/05/2015, Ủy ban Nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công Chánh thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 30/09/2014.
 • Ngày 02/07/2015, Ủy ban Nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định số 3246/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công Chánh thành Công ty cổ phần.
 • Ngày14/08/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCMtổ chức đấu giá bán 19.611.150 cổ phần của Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công Chánh lần đầu ra công chúngvới giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/ cổ phần, giá đấu thành công cao nhất là … đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là … đồng cổ phần.Số lượng cổ phần bán đấu giá thành công ra công chúng là 19.611.150 cổ phần
 • Ngày 05/10/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.
 • Ngày 22/10/2015, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận ĐKKD với hình thức Công ty cổ phần số 0300475734 đăng ký lần đầu ngày 13/10/2010 và thay đổi lần thứ 1 ngày 22/10/2015 với vốn điều lệ là 268.750.000.000 đồng.
 • Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh được chấp thuận là công ty đại chúng theo công văn số 1055/UBCK-GSĐC ngày 07/03/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 • Ngày 23/06/2016, Công ty có thông báo số 246/TB-CTGTCC về việc không đáp ứng được các điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định.Ngày 27/07/2017,Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 5196/UBCK-GSĐC gửi Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh về việc hủy đăng ký công ty đại chúng.
 • Ngày 17/06/2019, Ủy ban Chứng khoán nhà nước có văn bản số 3699/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánhtrở thành công ty đại chúng.
 • Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty luôn phấn đấu nâng cao năng lực quản lý và hoàn thiện toàn bộ máy tổ chức để đáp ứng cho sự phát triển của Công ty trước những thay đổi của thị trường. Công ty được Trung Tâm Chứng Nhận Phù Hợp Tiêu Chuẩn Quacert chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, ISO 9001:2015 về lĩnh vực thi công cầu đường bộ, sản xuất ốngcấp nước bê tông dự ứng lực và tư vấn đầu tư xây dựng các công trình giao thông.
 • Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương chính sách Nhà nước và hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các khoản chi phúc lợi, chăm lo đời sống và thực hiện đúng chính sách chế độ đối với người lao động, đào tạo được đội ngũ cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn, công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường.
 • Hiện tại, Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh hoạt động theo Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0300475734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 vào ngày 18/07/2019 với vốn điều lệ là 268.750.000.000 đồng

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

 • Với phương châm sản xuất – kinh doanh “lấy chất lượng làm hàng đầu” tập trung nguồn lực xây dựng uy tín và thương hiệu công ty trên lĩnh vực thi công công trình, cung cấp sản phẩm và dịch vụ;
 • Đầu tư về khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, thường xuyên cải tiến phương pháp quản lý để nâng cao năng xuất, đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ tư vấn thiết kế công trình giao thông, thí nghiệm, lập dự án có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường…
 • Chiến lược là đầu tư vào chiều sâu, chiều dài, sản xuất vật liệu mới nhằm cung ứng cho thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh. Chú trọng đào tào nguồn nhân lực có năng lực, trình độ khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ chuyên môn cao đáp ứng xu thế phát triển ngành./.

You may also like