– Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên.
– Dự án: Lắp đặt tuyến ống cấp 2 đường Trần Đại Nghĩa (Nguyễn Cữu Phú – Láng Le Bàu Cò)
– Gói thầu : Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây lắp. 
– Địa điểm: đường Trần Đại Nghĩa (Nguyễn Cữu Phú – Láng Le Bàu Cò).
– Giá trị thi công : 36.395.974.703 VND
– Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh

 

You may also like