– Chủ đầu tư: BQLDA ĐTXD CT DD&CN
– Dự án: Nâng cấp đường giao thông nôi bộ trung tâm giáo dục LĐTB XH Phú Nghĩa
– Gói thầu : Xây lắp
– Địa điểm: trung tâm giáo dục LĐTB XH Phú Nghĩa
– Giá trị thi công : 37.865.047.553 VND
– Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Công Chánh

You may also like