CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI LẮP ỐNG BÊTÔNG NÒNG THÉP DỰ ỨNG LỰC

Tên dự án:  Xây dựng phân đoạn chuyển tải nước sạch D2400mm Thủ Đức-Bình Thái

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Chủng loại cung cấp: Ống bêtông nòng thép dự ứng lực D2400m

Chiều dài tuyến ống: 2,5 km

Nhà sản xuấtCông ty Công Trình GTCC

Thời gian sản xuất: 6 tháng


Tên dự án:   Hệ thống Cấp nước sạch từ nguồn nước Kênh Đông.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông

Chủng loại cung cấp: Ống bêtông nòng thép dự ứng lực D2000m

Chiều dài tuyến ống: 8,5 km

Nhà sản xuấtCông ty Công Trình GTCC

Thời gian sản xuất: 18 tháng


Tên dự án: Dự án vệ sinh môi trường TP.HCM – Gói thầu số 10.

Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng quốc gia Trung Quốc

Chủng loại cung cấp:  Ống bêtông nòng thép dự ứng lực D2000m

Chiều dài tuyến ống: 80 mét

Nhà sản xuất:   Công ty Công Trình GTCC


Tên dự án:  Hệ thống Cấp nước sạch từ nguồn nướcKênh Đông.

Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông

Chủng loại cung cấp:   Ống bêtông nòng thép dự ứng lực D1800m

Chiều dài tuyến ống:   3,1 km

Nhà sản xuất:  Công ty Công Trình GTCC

Thời gian sản xuất:  18 tháng


Tên dự án:  Phát triển mạng cấp 1 tiếp nhận nước của dự án cấp nước Kênh Đông.

Chủ đầu tư:  Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Chủng loại cung cấp:  Ống bêtông nòng thép dự ứng lực D1500m

Chiều dài tuyến ống:   12 km

Nhà sản xuất:  Công ty Công Trình GTCC

Thời gian sản xuất: 11 tháng

You may also like